btn_english
 
spot_01

İLGİLİ MERKEZLER ve ENSTİTÜLER

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR)

SEÇBİR, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ilk-orta dereceli okul öğretmenleri ile akademi arasında köprü görevi görmeyi, iki alan arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı ve ders kitapları konusunda çalışmalar yapmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, kimlik, çiftdilli eğitim, eğitimde ayrımcılık, demokratikleşme, yurttaşlık, yoksulluk, toplumsal cinsiyet gibi konu ve kavramların ilk ve orta öğretim düzeyinde nasıl ele alınabileceğine ilişkin materyaller geliştirmeyi ve bu konularda eğitim seminerleri düzenlemeyi amaçlıyor. Birim ayrıca eğitim alanında yapılan çalışmaların geniş bir eğitimci kitlesi ile paylaşılmasını sağlayacak bir zemin işlevi görmeyi de hedefliyor.

Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM)

Sivil Toplum Çalışmaları Merkezinin amacı, Türkiye’de ve dünyada sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak, bu gelişimin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak ve sivil toplum ile ilgili alanlarda bilgi birikimi sürecinde aktif olarak yer almaktır. Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2008 yılında kurulmuş ve faaliyetlerini Sivil Toplum Çalışmaları Eğitim ve Araştırma Birimi, Gençlik Çalışmaları Birimi ve Çocuk Çalışmaları Birimi olarak sürdürmektedir.

  • STK Eğitim ve Araştırma Bİrimi
  • Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)
  • Gençlik Çalışmaları Birimi


Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye'de geniş kapsamlı, çok yönlü bilimsel araştırmalar yapmak üzere kurulmuş olan ilk göç araştırmaları merkezi olarak çalışmalarına 2002 yılında TESAR'a (Toplum, Ekonomi, Siyaset Araştırma Merkezi) bağlı birim olarak başlayan Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2005 yılında kuruluş sürecini tamamlamıştır.

Türkiye iç ve dış göç süreçleri açısından çok zengin tarihsel, kültürel, toplumsal deneyimlere sahip bir ülkedir. Türkiye'ye son dönemlerde yönelen yeni göç hareketleri bu niteliğinin daha da artarak devam edeceğini göstermektedir. Bu yeni oluşumlar çerçevesinde Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin başlıca amacı, göç konusunda çalışan araştırmacılar arasında kurumsal eşgüdüme dayalı dayanışmayı artırmak, yeni araştırmalar ve ortak projeler yapılmasını desteklemek ve araştırma sonuçlarının somut verilerine dayalı gerçekçi göç politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Çevre, Enerji ve Sürdürebilirilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, enerji ve sürdürülebilirlik konuları dahil olmak üzere bütün çevre problemlerini hesaba katan bir bakış açısı ile, çevre alanındaki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla, 2010 sonbahar aylarında kurulmuştur. Merkez, aynı zamanda, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör olmak üzere tüm paydaşlar arasında bir köprü kurmayı hedeflemektedir.

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, BİLGİ Hukuk Fakültesi tarafından 2000 yılında kuruldu. Merkez, insan hakları hukukunun her alanıyla ilgili çalışmalar yürütür. Kuruluşundan itibaren, tek ya da yerel ve uluslararası partnerlerle iş birliğinde bulunarak araştırma çalışmaları yürütmüştür. Aynı zamanda merkez, yargıçlar ve savcılar, sivil toplum örğütleri, yerel ve merkezi kamu yetkilileri gibi çeşitli hedef kitlerle eğitim çalışmaları yürütmüştür. Merkezin araştırma ve eğitim etkinlikleri esas olarak, kadının insan hakları; hakların korunmasına ilişkin yerel ve uluslararası koruma usulleri; ayrımcılık yasağı, azınlık hakları, mülteci hakları; ifade ve internet özgürlükleri; adalete erişim ve yargı; insan hakları eğitimi ve insan hakları savunuculuğu şeklinde belirtilebilir. Ayrıca merkez, BİLGİ’deki diğer uygulama ve araştırma birimlerinin çalışmalarına destek olmaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, 2007 yılında AB Politikası, AB Ekonomisi ve AB Hukuku olmak üzere üç kol olarak kuruldu. Ayrıca Enstitü yoğun olarak AB değerleri algısı gibi meseleler üzerinde araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. (Demokrasi, insan hakları, cinsiyet eşitliği, basın özgürlüğü, kültürlerarası ilişkiler, etik gibi evrensel değerler üzerinde çalışmaktadır). Türkiye’de özellilkle toplumsal meseleler ve sivil toplum odaklı çalışmalar yapılmaktadır. Enstitü bu önemli temalar üzerinde araştırmalara ve akademik yayınlara izin verilen AB tarafından finanse edilen çok sayıda projede yer almıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği Enstitüsü yerel otoritelerin (belediyelerin) ve STK’ların desteği ile sivil toplumun farklı kesimlerine ulaşmaktadır. Enstitü şu anda Nisan 2016’da başlamak üzere iki Marie Curie Fellowships, iki Horizon 2020 projesi ve aynı zamanda iki Jean Monnet kürsüsüne sahiptir. Aynı zamanda son dönemde, lise öğrencileri için büyük ölçüde evrensel değerler odaklı e-kitap ve onunla uyumlu el kitabı üreten iki Jean Monnet “Learning EU at School” (Dijital AB Kitabı I ve II: Lise öğrencileri için Türkçe e-kitap) projesini tamamlamaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Komisyonu’nun "European Values at School-EUducate" projesi ile 2013 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından “Jean Monnet Centre of Excellence” (Mükemmeliyet Merkezi) olarak kabul edilmiş; bu değerlendirmeyi de çok yüksek bir derece elde ederek kazanmıştır. Türkiye'de daha önce sadece üç kuruma verilmiş olan  “Jean Monnet Centre of Excellence” ünvanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Avrupa Birliği çalışmaları alanında 1996’dan bu yana sürdürmüş olduğu başarılı faaliyetlerin sonucudur. Avrupa Birliği Enstitüsü Türkçe ve İngilizce olmak üzere düzenli aralıklarla yayınlarını (haber gazetesi, ön makale dizisi ve akademik yayınlar) sunmaktadır.

İLGİLİ BİRİMLER VE DİĞER ETKİNLİKLER

BİLGİ Hukuk Kliniği

Hukuk fakültesi, BİLGİ Hukuk Kliniği programı 2003 yılında başlatıldı. Hukuk kliniği uygulaması, bir hukuk öğretimi yöntemi olduğu kadar hukuk fakültelerinin topluma yönelik doğrudan hizmette bulunma politikasının da bir sonucudur. Bu eğitim ve toplumsal sorumluluk politikası, dünyada 1960’lı yıllarda ABD’deki hukuk eğitiminde uygulanmaya başlandı ve aynı anda tüm dünyaya yayıldı. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler. Bu dersi alan öğrencilere iki farklı hukuki faaliyet alanı sunulmaktadır. Bunlardan ilki “Özel Hukuk Kliniği” başlığı altında yürütülen bir çalışmayı kapsamaktadır: Avukat tutma ve hukuki bilgiye erişme olanağı, içinde bulundukları sosyal ve ekonomik şartlar nedeniyle sınırlı olan kişilere, onlarla görüşülerek, hukuki araştırma yapıp, gerektiğinde yazılı olarak hukuki bilgi verilmektedir. Bazı durumlarda, Klinik öğrencilerinin başvuruda bulunan kişilerin ilgili kamu yönetimlerinde yapacağı başvurularda kendilerine refakat etmesi ve oradaki başvurularının hazırlanmasında veya dilekçe yazımlarında da yardımcı olmaları gerekmektedir.

Klinik öğrencilerinin yürüttüğü ikinci faaliyet alanı “Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği” başlığına sahiptir. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalar arasında, Adalet Bakanlığı’nın izni ile İstanbul’da bulunan bazı cezaevlerindeki (Bakırköy, Maltepe, Ümraniye) hükümlü ve tutuklulara hem cezaevi hayatında hem de cezaevi dışında ihtiyaç duyabilecekleri hukuki bilgiler, bu cezaevlerinin kendi mekânlarında gerçekleştirilen ve dokuz hafta süren seminerler (dersler) şeklinde yürütülmektedir. 

BİLGİ Hukuk Fakültesi, klinik eğitimini kurma sürecindeyken dış deneyimleri kendine model olarak almıştır. Bu bağlamda, ABD’de, Washington, DC’deki American University ve Georgetown University; Macaristan’da, Budapeşte’deki Eötvös Lorand University (ELTE) ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, Natal’de bulunan University of KwaZulu hukuk okulları ile klinik hukuk öğretimi alanındaki uzun ve güçlü deneyimlerini dikkate alarak işbirliğinde bulunmuştur. Bilgi Hukuk Kliniği tarafından Lübnan ve Pakistan’da sağlanan eğitim esnasında; Mısır, Suriye, İran, Pakistan, Ürdün, Filistin, Afganistan ve Lübnan bilim insanları tarafından ziyaret edilmiştir.

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri projesi, YouthActionNet® programı International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı) ulusal üyesi olan İstanbul Bilgi Üniversitesi öncülüğünde başlatılmıştır. Proje, İstanbul Bilgi Üniversitesinin üyesi olduğu Laureate International Universities Network vakfı tarafından desteklenmektedir. Sosyal Girişimci Ödülleri, genç girişimcilere içinde bulundukları topluma pozitif değişiklik getirebilmeleri için destek ve güç olanakları sunmaktadır. Ödüle layık olan genç liderler, bıkıp usanmadan çalışarak kendi toplumlarına barış, adalet ve refah getirmek için çabalayanlardır. Girişimcilerden, yaratıcılıklarını ve liderlik becerilerini kullanarak kendilerini projelerine adamaları ve daha eşitlikçi bir dünya için diğerlerine rol model olmaları beklenmektedir. Her yıl seçilen 10 sosyal girişimciye liderlik becerilerini geliştirmeleri ve toplumdaki etkisini güçlendirmek için danışmanlık, özelleştirilmiş eğitim programları almaları sağlanmakta ve ödül töreni ile onurlandırılmaktadır. Ayrıca her finalist kendi projelerini geliştirmelerini sağlayacak nakit ödül almaya hak kazanır.

Zaman içerisinde ödüller, yurt içerisinde ve uluslararası YouthActionNet küresel ağı aracılığıyla akranlarına bilgi ve deneyimlerini aktaracak Türkiye sosyal girişimciler ağını genişletecek gelişmeler aramaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BİLGİM) HR

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği- BİLGİM , 16 Kasım 2009’da kuruldu. Dernek, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunlarını bir araya getirerek Üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar ortaya çıkarmak, mezunlar arasında bağ kurmak, bu bağı geliştirmek ve mezunlar ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri arasında birliktelik kurmak amacı ile kurulmuştur. Mezunlar Derneği, Hayata Dokun Derneği (Kadın ayrımcılığına karşı ve çocuk haklarını destekleyen bir dernek olarak çalışmaktadır) ortaklığı ile rapor dönemi içerisinde 2 etkinilk düzenlemiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları faaliyetinin ondördüncü yılını tamamlamış olan ve dünya akademik yayıncılığı, eleştirel düşünme, Türkiye'de düşünce özgürlüğü konularında önemli bir katkı sağlamıştır. (http://www.bilgi.edu.tr/en/university/bilgi-publishing/)

BİLGİ’DE GÖNÜLLÜLÜK

Adım Adım: Adım Adım, alışılmış bağış toplama modelini uygulayarak yerel geleneklerle yüzme, koşu, bisiklet gibi dayanıklılık sporlarını uyumlu hale getirmiş ve yatırım kaynaklarına göre çok daha fazlasını elde edebilmiştir. Adım Adım, 2008 yılında Türkiye’de STK’ların ihtiyaçlarına öncelik verilmesiyle iki girişimci tarafından başlatılmıştır (girişimcilerden biri BİLGİ akademik üyesi Itır Erhart, PhD). Hem BİLGİ üyeleri hem de öğrencileri katılımlarıyla bu sayının giderek artmasını sağlamıştır.

Çocuk Çalışmaları Biriminde Gönüllülük: Birim, devam etmekte olan projelerdeki ihtiyaçlara bağlı olarak gönüllüleri çağırır. Öğrenciler bu konularda eğitilir ve birimin gönüllülük faaliyetlerine katılırlar.

Ders tabanlı Gönüllülük: Pub 311 dersi öğrencilerin Sivil Toplum Kuruluşlarıyla gönüllü çalışmalarını ve sivil eylemler hakkında farkındalığı arttırmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

BİLGİ Öğrenci Konseyi:

Konsey, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak, onların sorunlarını çözmek ve ilgili birimlere görüş ve önerilerini bildirmeyi amaçlamaktadır.

Kariyer Merkezi:

BİLGİ Kariyer Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına tavsiye ve kariyer planlama, CV hazırlama ve mektup düzenleme, mülakat teknikleri, santral kampüsünde iş ve staj imkanı sunmaktadır.

900'den fazla kurumsal üyesi olan, BİLGİ Kariyer Merkezi'nin web sitesi ile öğrencileri ve mezunları için işverenler ve şirketlerle doğrudan bağlantı platformu sağlar. Tavisye ve rehberliğin yanısıra, BİLGİ Kariyer Merkezi yıl boyunca eğitim programları sunmaktadır.